RiceQuant米筐量化交易平台。深圳米筐科技有限公司致力于打造亚太区最出色的量化交易平台,在我们的平台上,您可以使用我们提供高效的工具和准确的数据去构造您的策略,并进行回测以及优化,而无需担忧基础架构及数据质量问题。

交易日数据

获取交易日列表

研究:get_trading_dates(start_date, end_date, country='cn')
交易:get_trading_dates(start_date, end_date)

获取某个国家市场的交易日列表(起止日期加入判断)。目前仅支持中国市场。

参数

参数类型说明
start_datestr, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp开始日期,交易使用时,用户必须指定
end_datestr, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp结束日期,交易使用时,默认为策略当前日期
countrystr默认是中国市场('cn'),目前仅支持中国市场

返回

datetime.date list

范例

[In]get_trading_dates(start_date='20160505', end_date='20160505')
[Out]
[datetime.date(2016, 5, 5)]

获取上一交易日

研究:get_previous_trading_date(date, country='cn')
交易:get_previous_trading_date(date)

获取指定日期的上一交易日。目前仅支持中国市场。

参数

参数类型说明
datestr, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp指定日期
countrystr默认是中国市场('cn'),目前仅支持中国市场

返回

datetime.date - 交易日期

范例

[In]get_previous_trading_date('2016-05-02')
[Out]
[datetime.date(2016, 4, 29)]

获取下一交易日

研究:get_next_trading_date(date, country='cn')
交易:get_next_trading_date(date)

获取指定日期的下一交易日。

参数

参数类型说明
datestr, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp指定日期
countrystr目前只支持中国市场 ('cn')

返回

datetime.date - 交易日期

范例

[In]get_next_trading_date('20160501')
[Out]
[datetime.date(2016, 5, 3)]


正在运行中的策略 0